תעריף תעו"ז


1 "מונה נטו" הינה הסדרה תעריפית עבור ייצור חשמל לצריכה עצמית ממתקני אנרגיה מתחדשת אשר פורסמה בחודש דצמבר 2012. ההסדרה נקבעה על רקע החלטת הממשלה לאפשר הקמתם של מתקני אנרגיה מתחדשת לצריכה עצמית אשר תועלתן המשקית גבוהה מעלותן.

ההסדר מתאים לכל צרכן בתעריף תעו"ז, ומאפשר הקמת מתקן בהספק של עד 5MWh .

1.2 ההסדרה מאפשרת לצרכן בעל מונה תעו"ז לשלב מתקן באנרגיה מתחדשת בחצרו ובכך להפחית את צריכת החשמל מרשת החשמל בשעות בהן המתקן מייצר חשמל בשיעורים הנמוכים מצריכתו במקום הצרכנות. בשעות בהן המתקן מייצר מעבר לצריכה המקומית יינתן זיכוי בהתאם לעלות הייצור של חברת החשמל במקרה של העברת ה"קרדיט" לאחר או לתעו"ז (תעריפי עומס וזמן שקבעה הרשות לפי מקבץ שעות ביקוש בהתאם לפרסום בלוחות התעריפים) הרלוונטי בו מיוצרת האנרגיה במקרה של שמירת הקרידט לחודש העוקב.

1.3 כל עוד הצרכן מייצר חשמל לשימושו וצורך אותו במלואו בשעות בהן הוא מייצר אין מקום להתחשבנות בינו ובין ספק שרות חיוני, והערך הכלכלי הנותר בידיו (לכל קוט"ש) זהה לערך התעריף שחסך לכל קוט"ש בהתאם למש"ב )מקבץ שעות ביקוש(.

1.4 מאחר שאין אפשרות לאגור את החשמל המיוצר, נקבע המנגנון הבא:

1.4.1 כאשר היקף הייצור מן המערכת עולה על היקף הצריכה – קרי, הצרכן מספק חשמל לרשת, נזקף לזכותו של הצרכן "קרדיט" מספק השרות החיוני. זקיפת ה"קרדיט" תיעשה בהתאם לתעריף עלות הייצור במקרה של העברת הקרדיט לאחר או התעו"ז, בו מחויב הצרכן, בשעות בהן הצרכן מזרים אנרגיה לרשת, במקרה של צריכה עצמית.

1.4.2 כאשר היקף הצריכה עולה על היקף הייצור מהמערכת – קרי, הצרכן צורך חשמל מהרשת: יחויב הצרכן בהתאם לתעריף התעו"ז באותן השעות בהן הוא צורך חשמל מהרשת.

1.4.3 מנגנון הקיזוז: בסוף כל תקופת החשבון של הצרכן– יבוצע "קיזוז" בין ה"קרדיט" שצבר הצרכן לבין החיוב בחשבון החשמל בגין צריכה העודפת שלו, כאשר ה"קרדיט" יקוזז מחשבון החשמל. במידה ולאחר הקיזוז נותר הפרש חיובי הצרכן לא יזכה לזיכוי כספי, אך ה"קרדיט" שצבר יישמר לו לתקופת החשבון הבאה. במידה ולאחר הקיזוז ייווצר הפרש שלילי יחויב הצרכן בהפרש בחשבון החשמל שלו.

1.5 לצרכן זכות להעביר את ה"קרדיט" שצבר לצרכן אחר. במקרה זה יחושב ה"קרדיט" בהתאם לעלות הייצור של חברת החשמל, בניכוי עלויות איזון וגיבוי. את ה"קרדיט" ניתן לצבור לפרק זמן עד שנתיים. (נכון לעכשיו האפשרות זאת הינה תיאורטית כי לא נמצא פתרון לסוגית הרישיון).

1.6 במהלך 2013 הצוות המקצועי ברשות החשמל זיהה כי מתקנים פוטו וולטאים הקמים בהסדר מונה נטו מתקשים להשיג מימון בנקאי. לאור זאת קבעה הרשות בהחלטה מס' 4 מישיבה 418 מיום 23.1.14 את מנגנון לקביעת המחיר המינימאלי וניתנה אפשרות נוספת להעביר עודפי קרדיט לספק שירות חיוני. פעולה זו תאפשר למגזר הבנקאי לקבל וודאות אודות מחיר החשמל לתקופה של 11 שנים. ההסדר יחול על מכסה של MW 200, ולאחר מיצוי מכסה זו הרשות תבחן את המשך המנגנון המוצע.

1.7 מחיר מינימאלי הינו עלות משוקללת של עלות ייצור המוכר לחח"י המתפרסם בלוח תעריף 1-6.3.1. נכון להיום הוא עומד על 33.32 אוג'.

1.8 לצרכי קביעת התעריף, הודעת הצרכן תכלול את החלק (באחוזים) של הקרדיט שישמר לצריכה עצמית, ואת החלק (באחוזים) של הקרדיט שיועבר לספק שירות חיוני או לצרכן אחר. ניתן לשנות את חלוקת הקרדיט כמפורט בסעיף זה במהלך השנה, בהודעה מראש ובכתב לספק שירות חיוני, ולא יאוחר מאחד בחודש הקודם לחודש לגביו מבוקש השינוי.

להורדת מסמך ההסדרה לחץ כאן.