TTL 96


תת"ל 96 - מסמכי התוכנית

תשריט מצב מוצע - גיליון 1 - לחץ להורדה

תשריט מצב מוצע - גיליון 2 - לחץ להורדה

מצב מאושר - גיליון 1 - לחץ להורדה

מצב מאושר - גיליון 2 - לחץ להורדה

תסקיר השפעה על הסביבה - לחץ להורדה

נספח ניקוז - לחץ להורדה

פרטי ניקוז - לחץ להורדה

תשריט ניקוז - מתחם חבר - לחץ להורדה

תשריט ניקוז - מתחם דבורה - לחץ להורדה

תשריט ניקוז - מתחם פרזון - לחץ להורדה

תשריט ניקוז - מתחם גדיש - לחץ להורדה

נספח תנועה - לחץ להורדה

נספח בינוי - לחץ להורדה

הוראות התוכנית - לחץ להורדה